Bättre för alla när domstolar blir mer jämställda – ”den stora vinsten är medvetandegörandet”

Emma Ravald, Domstolsverkets jämställdhetsstrateg. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket

Även Sveriges domstolar ska ha ett jämställdhetsperspektiv och där går arbetet framåt. Förra årets pilotprojekt har gett resultat och nu genomförs flera workshops runt om i landet.

Efter att Domstolsverket fick i uppdrag av regeringen att arbeta med ett mer integrerat jämställdhetsarbete har sex stycken domstolar genomfört pilotprojekt under förra året. Nu ska erfarenheterna spridas till övriga domstolar.

– Det har främs varit fokus på det externa jämställdhetsarbete om hur domstolarna bemöter och behandlar de människor som kommer i kontakt med domstolarna, berättar Emma Ravald, jämställdhetsstrateg vid Domstolsverket och samordnare för projektet.

”Den stora vinsten”
Flera workshops genomförs nu under januari till mars månad i Umeå, Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro där pilotdomstolarna medverkar med sina erfarenheter.

– Den stora vinsten som alla våra pilotdomstolar vittnar om är själva medvetandegörandet. Det är ju inte så lätt att ta på och vara konkret när det gäller medvetenheten om jämställdhet. Alla beskriver också att även metoo-rörelsen har påverkat mycket när det gäller att diskutera de här frågorna mer öppet i vardagen. Det har gjort att det har blivit mer fokus överhuvudtaget, säger Emma Ravald.

Intervjuer med advokater
Pilotdomstolar har varit Göta Hovrätt, Södertörns tingsrätt, Helsingsborgs tingsrätt, Värmlands tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Förvaltningsrätten i Karlstad.

De har undersökt sin egen verksamhet på olika sätt. Bland annat har man genomfört intervjuer med åklagare och advokater om hur de uppfattar jämställdheten i bemötandet från domstolen både när det gäller deras egen yrkesroll och klienternas situation.

Trygga lokaler
Det har också gjorts en kartläggning av domstolslokaler där man kommit fram till att det behövs mer förbättringar för att kvinnor ska känna sig trygga.

– Att kvinnor känner sig mer otrygga än vad män gör är vi väl medvetna om sedan tidigare. Vi har också gjort många förbättringar när det gäller bemötande och förtroendeskapande åtgärder. Det vi gör nu är att titta på vad vi kan göra för att lokalerna och miljön ska upplevas som trygga för alla besökare oavsett kön, säger Emma Ravald.

Forskning om formuleringar
I projekt tas också fram en forskningsstudie om hur själva domarna är formulerade ur ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringsuppdraget löper även under 2018 och innebär att samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar ska engageras i arbetet med att uppfylla de ”jämställhetspolitiska målen”.

Detta innebär att varje enskild myndighet ska ”undersöka den egna verksamheten och fråga sig vad som kan göras för att uppnå målen”. Det kan gälla frågor om bemötande och attityder och arbetsformer.